Chapters in books

 1. 1. Szmit A., Szmit M.: Prediction models of the labour market and unemployment in Poland [in:] „Identification of factors affecting personel demand”, I. Staniec (ed.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, pp. 23-34, ISBN: 978-83-7283-280-1

 2. 2. Lisiak‑Felicka D., Szmit M.: “Tango Down” – Some Comments to the Security of Cyberspace of Republic of Poland, [in:] Biały W. Kaźmierczak J. (ed. ed.), Systems supporting production engineering, pp. 133-145, PKJS, Gliwice 2012, ISBN: 978‑83‑62652‑34‑1

 3. 3. Szmit A., Szmit M.: DNS requesters’ Pseudo-Random Number Generators Weakness, [in:] Romanowski A., Sankowski D. (ed. ed.), Computer Science in Novel Applications. Human-centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, pp. 223-239, ISBN: 978-83-7283-497-3

 4. 4. Szmit A., Szmit M.: Duże przedsiębiorstwa województwa łódzkiego na tle gospodarki kraju [in:] Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, S. Lachiewicz, I. Staniec (ed. ed.), Wydawnictwo MediaPress, Łódź 2007, pp. 9-19; ISBN: 978 83 61215-00-4

 5. 5. Szmit M.: Bezpieczeństwo Informatyczne [in:] Iwona Staniec, Janusz Zawiła Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, pp. 201-228, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008; ISBN: 978-83-255-0269-0

 6. 6. Szmit M.: O programowaniu szachów, [in:] Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski (ed. ed.), Informatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, pp. 27-37, ISBN: 978-83-7283-376-1

 7. 7. Szmit A., Szmit M.: Kilka uwag o dydaktyce bezpieczeństwa informatycznego. [in:] Kwiatkowski A. - Urbanek A. (ed. ed.): Edukacja dla bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013, pp. 67-74. ISBN 978-83-63680-10-7

 8. 8. Szmit A., Szmit M.: Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, ryzyko w bezpieczeństwie informacji - próba uporządkowania pojęć, [in:] Staniec I. (ed.): Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,  Łódź 2014, pp. 275-283, ISBN: 978-83-7283-633-5

 9. 9. Szmit M., Szmit A.: Prognozowanie i diagnozowanie w naukach o zarządzaniu - próba uporządkowania pojęć,  [in:] Depta A. (ed.): Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,  Łódź 2014, pp. 47-55, ISBN: 978-83-7283-632-8

 10. 10. Szmit M.: Zjawisko plagiatu programu komputerowego z punktu widzenia biegłego informatyka, [in:] Staniec I. (ed.): Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,  Łódź 2014, pp. 338-348, ISBN: 978-83-7283-633-5

 11. 11.Szmit M.: Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, [w:] Staniec I., Zawiła Niedźwiedzki J. (ed. ed.) Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7316-4, pp. 233-245

 12. 12.Szmit M.: Cyberbezpieczeństwo jako zagadnienie interdyscyplinarne, [in:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Gdynia 2015, p. 391-413, ISBN: 978-83-61505-58-0

 13. 13.Szmit M.: Kilka uwag o ISO/IEC 27037:2012 oraz ENISA electronic evidence — a basic guide for First Responders, [in:] Kosiński J. (ed): Przestępczość teleinformatyczna 2015, p. 101-110, WSPol., Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-506-7, e-ISBN 978-83-7462-507-4

 14. 14.KISS SMARTER — uwagi o celach strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022 , [in:] Kosiński J. (ed): Przestępczość teleinformatyczna 2017, p. 43-56, WSPol., Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-638-5, e-ISBN 978-83-7462-639-2


Other articles published in international conference proceedings

 1. 1.Szmit A., Szmit M.: Modeling of survivability of enterprises created under the Human Capital Operational Programme - a case study, Proceedings of 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, Jindřichův Hradec, September 12-14 2018, p. 533-538, MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, Prague 2018

 2. 2.Lisiak-Felicka D., Nowak P., Szmit M.: Selected aspects of information security management in entities performing medical activity, Proceedings of 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XVIII International Social Congress (ISC-2018), pp. 51-60, http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdMoscow2018_Online.pdf

 3. 3.Szmit M.: Security Management And Risk Management Approach In Cybersecurity And Information Security Management, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015, pp. 651-656, ISBN: 978-80-554-1024-1

 4. 4. Szmit M.: A Few Words About Technical Information Security Risk Management In IT Projects, Сборник с доклади от конференцията  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 2014, Свищов 2015, ISBN 978-954-23-1060-0, p. 38-42

 5. 5. Szmit M., Jašek R.: About a Five Troublesome IT Security-Oriented Phrases, SECURITATEA INFORMATIONALĂ 2013, pp. 21-25, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Chişinău 2013, ISBN 978-9975-75-640-2, http://security.ase.md/materials/publications/pdf/SI2013_conference_book.pdf

 6. 6. Szmit M., Szmit A., Kuzia M.: Usage of RBF Networks in prediction of network traffic, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 1 FEDCSIS Position Papers, pp. 73-76, Kraków 2013, ISSN: 2300-5963, ISBN WEB: 978-83-60810-55-2, ISBN USB: 978-83-60810-56-9, http://annals-csis.org/Volume_1/position.html

 7. 7. Szmit M., Adamus S., Bugała S., Szmit A.: Anomaly Detection 3.0 for Snort(R), [in:] SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ 2012, pp. 37-41, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Chişinău 2012, ISBN: 978-9975-75-499-6, http://security.ase.md/materials/publications/pdf/Conferinta_SI2012.pdf

 8. 8. Szmit A., Szmit M.: About some DNS requesters’ Pseudo-Random Number Generators characteristics, Second International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications NOTICE 2011, pp. 36-40, ISBN: 987-83-7283-407-2

 9. 9. Szmit M.: Využití nula-jedničkových modelů pro behaviorální analýzu síťového provozu, [in:] Internet, competitiveness and organizational security, Tomas Bata University Zlín 2011, pp. 266-299, ISBN: 978-83-61645-16-0

 10. 10. Szmit M.: About certain vulnerabilities of pseudo-m-routers [in:] Conference Proceedings of SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ 2011, pp. 37-41, Chişinău, Moldova 2011, ISBN: 978-9975-75-558-0, http://security.ase.md/materials/si2011/Security_inform_2011_%5BPages_37_-_41%5D.pdf

 11. 11. Szmit M.: Informatik jako expert v podmínkách polského legislativního system. Metodologické úvahy, [in:] Internet, Competitiveness and Organizational Security, Tomas Bata University Zlín 2010, ISBN: 978-83-61645-16-0


Other scientific publications

 1. 1.Szmit M.: O standardach informatyki śledczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 355, s. 81-91, Katowice 2018

 2. 2.Szmit M., Szmit A.: Risk Management in NIST and ISO/IEC 27K Information Security Management Standards' Family - a Brief Analysis, "Механика Транспорт Комуникации", volume 13, issue 3/1, 2015, article No 1158, p. II.14-II.20

 3. 3. Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego kapitał ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi, [in:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” T. XVI, Z. 5 CZ. I „Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym”, p. 233-251, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015

 4. 4. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Information security incidents management in marshal offices and voivodeship offices in Poland, Studies & Proceedings of Polish Associacion for Knowledge Management, Volume 72, Bydgoszcz 2014, pp. 28-38, ISSN 1732-324X

 5. 5. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Information Security Management Systems In Marshal Offices In Poland, „Information Systems In Management”, vol.  3(2)/2014, pp. 134-144, ISSN: 2084-5537, http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_3_%282%29_2014.pdf#page=48

 6. 6. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach marszałkowskich, „Securitologia” 2/2013, pp.39-53, ISSN: 1898-4509

 7. 7. Szmit A., Szmit M.: O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania modeli ruchu sieciowego, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie” Nr 1154 (55), Politechnika Łódzka, Łódź 2013, pp. 193-201, ISSN: 0137-2599, http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/497/O_wykorzystaniu_modeli_Szmit_2013.pdf

 8. 8. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia,  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Tom II, pp. 232-240, Szczecin 2011, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X

 9. 9. Szmit M.: Biegły informatyk w postępowaniu cywilnym, [in:]  Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria Elektryka z. 121, Nr 1078, pp. 487-501, Łódź 2011, ISSN: 0374-4817

 10. 10. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Projekty informatyczne w administracji samorządowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 598, Ekonomiczne Problemu Usług nr 58, E gospodarka w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju, Część II, pp. 391-398, Szczecin 2010, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X

 11. 11. Lisiak-Felicka D., Politowska I., Szmit M.: Ignorantia Iuris nocet. Świadomość prawnych aspektów użytkowania komputerów wśród informatyków, „Automatyka” Tom 12, Zeszyt 3/2008, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, pp. 1019-1032, ISSN: 1429-3447

 12. 12. Szmit M., Politowska I.: O artykule 267 Kodeksu Karnego oczami biegłego, „Prawo Mediów Elektronicznych” (8), dodatek do „Monitora Prawniczego” Nr 16/2008, pp. 34‑40, ISSN: 1230-6509 oraz w wersji elektronicznej [in:] Elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), Uniwersytet Wrocławski 2008, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=22521&from=publication

 13. 13. Szmit M., Politowska I.: Mierniki bezpieczeństwa informatycznego a niektóre przestępstwa komputerowe, „Automatyka” T. 11, Z. 3, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007, pp. 433-451, ISSN: 1429-3447

 14. 14. Staniec I., Szmit M.: Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu analizy dyskryminacyjnej oraz drzew klasyfikacyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, seria Organizacja i Zarządzanie Nr 40/2005, pp. 79-90, ISSN: 0137-2599

 15. 15. Staniec I., Szmit M.: Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu sieci LTF-C, „Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego” Nr 35 „Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania”, Mielno 2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004, pp. 216-223; ISSN: 1640-4572

 16. 16. Staniec I., Szmit M.: Sztuczne sieci neuronowe w ocenie wiarygodności kredytowej klienta, „Automatyka”, Tom 8, Zeszyt 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004, pp. 449-457, ISSN: 1429-3447

 17. 17. Szmit M.: Modelování, simulace a behaviorální analýza procesů síťového provozu jako výzkumné metody plánování efektivního využití síťového provozu, [in:] Internet, competitiveness and organizational security, pp. 139-144, Tomas Bata University, Zlín 2012 ISBN: 978-80-7454-142-1

 18. 18. Szmit M.: Kilka uwag, nie tylko o dokumentach elektronicznych, [in:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VII Kongresu, KSOIN, Katowice 2011, pp. 193-200, ISBN: 978-83-933705-0-4

 19. 19. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Czy istnieje technologia informacyjna? [in:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, (ed.) L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009, pp. 95-104, ISBN: 978-83-7641-129-3

 20. 20. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych zrealizowanych w latach 2006-2008, abstract: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 5/2009, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2009, p. 79, ISSN: 0860-6846

 21. 21. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Kilka wyimków o informatyzacji, abstract: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 5/2009, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2009, p. 80, ISSN: 0860-6846

 22. 22. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Kluczowe problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej [in:] Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, pp. 157-163, Zabrze 2008

 23. 23. Szmit M., Wężyk R., Skowroński M., Szmit A.: Traffic Anomaly Detection with Snort [in:] Information Systems Architecture and Technology. Information Systems and Computer Communication Networks, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 pp. 181-187, ISBN: 978-83-7493-348-3

 24. 24. Skowroński M., Wężyk R., Szmit M.: Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort [in:] Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Gliwice 2007, pp. 333-338, ISBN: 978-206-1649-1

 25. 25. Szmit M.: Czy menedżerowi potrzebna jest algorytmika? [in:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, pod red. G. Trelińskiego, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2006, pp. 105-113, ISBN: 83-60056-06-4

 26. 26. Szmit M., Tomaszewski M.: About sniffing detection. The new operating systems and the old problems [in:] XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2006, pp. 255-258, ISBN: 83-7415-132-3

 27. 27. Tomaszewski M., Szmit M.: IGMP-snooping i testy odpowiedzi [in:] Nowe Technologie Sieci Komputerowych, T. 2, pp. 459-464, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006; ISBN: 83-206-1610-7; 978-83-206-1610-1

 28. 28. Szmit M.: O pomiarach prędkości transmisji w sieciach komputerowych [in:] Nowe Technologie Sieci Komputerowych. T. 1, pp. 471-478, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006; ISBN: 83-206-1610-7; 978-83-206-1610-1

 29. 29. Szmit A., Szmit M.: Problem sposobu przekazywania i wyboru treści dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów ilościowych a efektywność nauczania [in:] Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, pp. 213-222, ISBN: 83-7171-950-7

 30. 30. Tomaszewski M., Szmit M.: Zdalne wykrywanie trybu ogólnego interfejsu sieciowego w wybranych systemach operacyjnych [in:] Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowania i bezpieczeństwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, pp. 723-727, ISBN: 83-206-1573-9

 31. 31. Szmit A., Szmit M.: Analiza struktury klientów pośrednika kredytowego, [in:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, pp. 346-354, ISBN: 83-7283-163-7

 32. 32. Staniec I., Szmit M.: Segmentacja rynku konsumentów na przykładzie firmy „Gwarant” [in:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, pp. 327-335, ISBN: 83-7283-163-77

 33. 33. Kaczorowski D., Szmit M.: Zdalna detekcja snifferów w sieci switching ethernet [in:] XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, pp. 1-6, Łódź 2004, ISBN: 83-7415-042-4


Selected popular science publications

1. Five articles in „IT w Administracji“ journal devoted to legal aspects of IT (with Izabela Politowska):

 1. Politowska I. Szmit M.: Status prawny poczty elektronicznej, „IT w administracji” Nr 2(3)/2008, pp. 48-49, ISSN: 1898-3227

 2. Szmit M., Politowska I.: Czy skanery sieciowe to narzędzia hackerskie, „IT w administracji” Nr 3(4)/2008 pp. 42-45, ISSN: 1898-3227

 3. Politowska I. Szmit M.: Kiedy zawiadomić o przestępstwie, „IT w Administracji” Nr 5(6)/008, pp. 44-47, ISSN: 1898-3227

 4. Politowska I. Szmit M.: O zabezpieczaniu śladów, „IT w Administracji” Nr 7(8)/2008, pp. 20-21, ISSN: 1898-3227

 5. Szmit M., Politowska I.:  Czy nowe prawo ułatwi ściganie hakerów, „IT w Administracji” Nr 10(11)/2009, pp. 50-53, ISSN: 1898-3227

2. Szmit M.: Wprowadzenie do programowania w Delphi  – two articles in „Software” journal (7/1997 and 8/1997) ISSN: 1233-5886

3. Szmit M.: Podstawy programowania obiektowego w języku Borland Pascal – seven articles in „Software” journal (11/1996 - 6/1997) ISSN: 1233-5886

Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia, European Association for Security, Kraków 2016, ISBN: 978-83-61645-17-7 (book); ISBN: 978-83-61645-18-4 (ebook)


Recenzenci:

 1. Ladislav Hofreiter, prof., Ing., CSc., Žilinská Univerzita v Žiline

 2. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski, prof. AWF w Krakowie

 3. doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-836-0


Recenzenci:

 1. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 2. dr hab. Anna Adamik, Politechnika Łódzka

Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego


Recenzenci:

 1. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol w Szczytnie

 2. dr hab. Leszek Korzeniowski, prof. AWF w Krakowie

 3. plk. doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.

 4. - Akadémia Policajného zboru, Bratislava (Slovensko)

 5. - profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku

 6. dr Andrzej Niemiec


Wydanie I

European Association for Security, Kraków 2014, ISBN: 978-83-61645-09-2 (book); ISBN: 978-83-61645-10-8 (ebook)


Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-60810-68-2 (book); ISBN: 978-83-60810-69-9 (ebook)

Monographs

Articles indexed in SCOPUS list

 1. 1.Lisiak-Felicka D., Szmit M., Szmit A. (2019) The Assessment of GDPR Readiness for Local Government Administration in Poland. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018. ISAT 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 854. Springer, Cham

 2. 2.Szmit M., Szmit A., Dąbkowska M., Lisiak-Felicka D. (2018) An Analysis of Selected Correlations Between Microenterprises’ Financing and Its Characteristics. A Case Study. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. ISAT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 657. Springer, Cham, ISBN (print) 978-3-319-67222-9, ISBN (online) 978-3-319-67223-6, https://doi.org/10.1007/978-3-319-67223-6_14, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67223-6_14

 3. 3. Roman Jašek, Anna Szmit, Maciej Szmit: Usage of Modern Exponential-Smoothing Models in Network Traffic Modelling, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 210, 2013, pp. 435-444 (Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems), DOI:978-3-319-00542-3_43, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00542-3_43

 4. 4. Szmit M., Szmit A., Adamus S., Bugała S. (2012) Usage of Holt-Winters Model and Multilayer Perceptron in Network Traffic Modelling and Anomaly Detection, Informatica Vol. 36, Nr 4 (2012), pp. 359-368 (Print edition ISSN: 0350-5596 Web edition ISSN: 1854-3871), http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/418

 5. 5. Szmit M., Szmit A.(2012) Usage of Modified Holt-Winters Method in the Anomaly Detection of Network Traffic: Case Studies, Journal of Computer Networks and Communications, vol. 2012, ISSN: 2090-7141 (Print), ISSN: 2090-715X (Online)DOI:10.1155/2012, http://www.hindawi.com/journals/jcnc/2012/192913/

 6. 6. Szmit Maciej, Adamus Sławomir, Bugała Sebastian, Szmit Anna: Implementation of Brutlag's algorithm in Anomaly Detection 3.0, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 685–691, PTI, IEEE, Wrocław 2012, IEEE Catalog Number CFP1285N-USB, ISBN: 978-83-60810-51-4, http://fedcsis.org/proceedings/fedcsis2012/pliks/118.pdf

 7. 7. Szmit M., Szmit A. (2012), Usage of Pseudo-estimator LAD and SARIMA Models for Network Traffic Prediction. Case Studies, Communications in Computer and Information Science, 2012, Volume 291, pp. 229-236,
  ISSN: 1865-0929, ISBN: 978-3-642-31216-8
  DOI: 10.1007/978-3-642-31217-5-25, http://www.springerlink.com/content/m0777208m9082863/

 8. 8. Szmit M., Szmit A (2011) Use of Holt-Winters method in the analysis of network traffic. Case study, Springer Communications in Computer and Information Science vol. 160, 18th Conference Computer Networks, 2011, pp. 224-231, ISSN: 1865-0929; ISBN: 978-3-642-21770-8, DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_24, http://www.springerlink.com/content/w332871210136544/

 9. 9. Szmit M., Szmit A. (2011) DNS Pseudo-Random Number Generators Weakness, Springer Communications in Computer and Information Science vol. 160, 18th Conference Computer Networks, 2011, pp. 298-305, ISSN: 1865-0929; ISBN: 978-3-642-21770-8,
  DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_32, http://www.springerlink.com/content/r572nr81008x7421/

Books

Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, ISBN: 83-7361-517-2


Recenzent:

 1. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont s.c., Łódź 2003; ISBN 83-917906-1-4Recenzent:

 1. prof. dr hab. Józef Penc

Szmit M.: Informatyka w Zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2003; ISBN 83-7251-379-1Recenzent:

 1. prof. dr hab. Józef Penc

Szmit M.: Delphi. Szybki start, Helion, Gliwice 2006; ISBN 83-246-0226-7Recenzent:

 1. dr hab. inż. Grzegorz Ciesielski
  prof. PŁ

Szmit M. (red.), Adamus S., Bugała S.:  Ćwiczenia laboratoryjne z bezpieczeństwa systemów sieciowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-401-0


Recenzent:

 1. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski


Skrypt Politechniki Łódzkiej dostępny w wersji online dla wykorzystania niekomercyjnego na stronach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej

Szmit M. (red.), Baworowski A., Kmieciak A., Krejza P., Niemiec A., Elementy Informatyki Sądowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011; ISBN:  978-83-60810-43–9 (książka); ISBN: 978-83-60810-44-6 (e-book)


Recenzenci:

 1. dr inż. Andrzej Romanowski

 2. dr Arkadiusz Lach


Książka wydana na licencji
CC BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 2.0 Polska). Dostępna nieodpłatnie na portalu ResearchGate

Szmit M.: Wprowadzenie do programowania w Delphi. Podstawy środowiska i języka, Wydawnictwo A.N.D., Łódź 2004; ISBN 83-921116-0-5


Recenzent:

 1. dr hab. inż. Grzegorz Ciesielski
  prof. PŁ

Szmit M., Tomaszewski M., Lisiak D., Politowska I.: 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion 2008, ISBN: 978-83-246-1646-6


Recenzent:

 1. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski